SM 2021

  Turist i Gottskär
  SM program
  Juniorklassmästerskap
  Anmälan
  Anmälda
  Inbjudan SM+JKLM
  Inbjudan Sprint
  Resultat
  Karta
  Boka boende
  Träningsläger 12 aug
  Trissjolle Sprint
  Säkerhetskontroll
  Mätbrev
  Årsmöte
  Licens för att segla SM
  Kontakt
  

Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte torsdag 26 augusti, online via Microsoft Teams i samband med "Aftersail online för Trissjolleseglare - snacka Trissjolle med oss!"

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte torsdag 26 augusti för verksamhetsåret 1 juni 2020 – 31 maj 2021.  

Årsmötet kommer äga rum lördag torsdag 26 augusti kl 19 online via Microsoft Teams i i samband med Aftersail online för Trissjolleseglare - snacka Trissjolle med oss! Detta för att så många medlemmar som möjligt skall få tillgång till att vara med på årsmötet oavsett var man bor i landet. 

Ett onlinemöte ger även fler intresserade Trissjolleseglare som inte är medlemmar möjlighet att vara med på årsmötet. 

För att koppla upp sig till Årsmötet klickar du på nedanstående länk till Aftersail online via Microsoft Teams (ingen app behövs, men går att ladda ner om du vill):

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting. Klicka på länken för att logga in i mötet. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmIyOGM4YWItZTkwZC00ZjY1LWI0MDMtMTkzZTNmNjVkYTMy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f25493ae-1c98-41d7-8a33-0be75f5fe603%22,%22Oid%22:%22fa8c8dea-4732-421f-978e-753db2746846%22%7D

Fullständig kallelse och dagordning visas nedan. Där kan du läsa den fullständiga kallelsen, dagordningen, bokslut och budget och nuvarande styrelsemedlemmar. 

Är du intresserad av att sitta i styrelsen, suppleant, valberedning, revisor, kontakta Trissjolleförbundet via info@trissjolle.se, eller ring/SMS valberedningen Anders Olofsson 070-862 49 73 eller Joachim Stadig 073-066 22 74. 

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta ordförande Karl-Åke Ragnarsson på telefon 070-587 14 94.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.

 

Kallelse till Trissjolleförbundets SM Aftersail och Årsmöte torsdag 26 augusti kl 19 via Microsoft Teams. Mötet är online, så öppet för alla att delta! 

Vi kommer även ha After Sail och prata årets blåsiga Trissjolle SM i Gottskär. Vi planerar också att premiärvisa Hans Haaks fina bilder från årets SM! Hur kul var det att segla i 16 m/s, vilka gick runt, vilka båtar höll, vilka gick sönder, lärdomar till kommande SM?

Var med på årsmötet och tag chansen och påverka Trissjollens framtid, kom med dina idéer vad vi kan förbättra och utveckla klassen, vad saknar du för Trissjolleaktiviteter, lyssna vad andra har att säga, var vill du Trissjolle SM skall gå år 2022. Alla har chans att vara med och påverka och säga sin mening!

Enligt stadgarna, § 15 Årsmöte, kallar Trissjolleförbundet till årsmöte för verksamhetsåret 1/6 2020 - 31/5 2021. Mötet hålls torsdag 26 augusti kl 19 via Microsoft Teams - online! 

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning kan ses via denna länk redan nu. Läs med fördel igenom materialet inför årsmötet. LÄNK till underlag för årsmötet och dagordning 

Är du intresserad av att sitta i styrelsen, suppleant, valberedning, revisor, kontakta Trissjolleförbundet via info@trissjolle.se, eller ring/SMS valberedningen Anders Olofsson 070-862 49 73 eller Joachim Stadig 073-066 22 74. ​

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta ordförande Karl-Åke Ragnarsson på telefon 070-587 14 94.

För att koppla upp sig till Årsmötet klickar du på nedanstående länk till Aftersail online via Microsoft Teams (ingen app behövs, men går att ladda ner om du vill):

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting. Klicka på länken för att logga in i mötet. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YmIyOGM4YWItZTkwZC00ZjY1LWI0MDMtMTkzZTNmNjVkYTMy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f25493ae-1c98-41d7-8a33-0be75f5fe603%22,%22Oid%22:%22fa8c8dea-4732-421f-978e-753db2746846%22%7D

§ 15 Årsmöte
 Årsmöte hålls på plats och tid som bestäms av styrelsen, men senast tre månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse till årsmöte sker genom personlig kallelse och/eller genom publicering på Trissjolleförbundets hemsida. Kallelse skall ske minst 14 dagar före årsmötet. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.

Kallelse till Trissjolleförbundets årsmöte torsdag 26 augusti, kl 19, online via Microsoft Teams

Svenska Trissjolleförbundet kallar till ordinarie årsmöte torsdag 27 augusti för verksamhetsåret 1 juni 2020 – 31 maj 2021.  

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Upprättande av röstlängd

 4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

 5. Val av sekreterare för årsmötet

 6. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll

 7. Val av två rösträknare 

 8. Fråga om mötets behöriga utlysande 

 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsrapport

 10. Revisionsberättelse

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Val av ordförande enligt § 7

 13. Val av 1-4 styrelseledamöter och upp till två suppleanter enligt § 7

 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt § 12

 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en ordförande.

 16. Ärenden som styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut

 17. Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna

 18. Fastställande av budget för verksamhetsåret och årsavgift

 19. Övriga frågor
  - Ny översyn av Klassreglerna planeras 
  - Styrelsen vill få bemyndigande att bestämma arrangör för SM 2022. 

 20. Årsmötets avslutande

Du som medlem är välkommen att ta upp en motion på årsmötet, under punkten ”17, Motioner som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötesförhandlingarna”. Du måste dock enligt stadgarna anmäla denna fråga senast en vecka före årsmötesförhandlingarna till styrelsen. Kontakta styrelsen på info@trissjolle.se, eller kontakta ordförande Karl-Åke Ragnarsson på telefon 070-587 14 94.

Vill du läsa Svenska Trissjolleförbundets stadgar inför årsmötet hittar du dem här Stadgar.


Ordförande väljs i Trissjolleförbundet på ett år, nuvarnade ordförande är 

 • Karl-Åke Ragnarsson

Ledamöter vars mandat går ut i samband med årsmötet är följande:​

 • Håkan Ros (valdes på ett år vid förra årsmötet). Avböjer omval.

Ledamöter som har ett år kvar på mandatet, dvs valdes under årsmötet år 2020 på två år:

 • Carl-Axel Ridderstad
 •  Peter Lövgren 
 •  Josefine Stadig 
 •  Carl Svedberg

Suppleanter, vars mandat är ett år och går ut i samband med åtsmötet:

 • Martin Due 

Revisorer och revisorssuppleant, vars mandat är ett år och går ut i samband med årsmötet. 

 • Per Wester, revisor
 • ​Carl Henril Ridderstad, revisor  
 • Hans Enström, revisorssuppleant

Valberedning 

 • Anders Olofsson
 • Joachim Stadig 

 

Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 2020/2021


 

Förslag till budget verksamhetsåret 2021/2022


 

Styrelsens förslag till årsmötet 

 

Verksamhetsberättelse

 


  Senaste till salu:
  17 Sep Trissjolle 2 1845…

  Senaste köpes:
  29 Jan Köpes…

  Senaste inlägg:
  06 Aug Hej! Vi är i färd m…

 

   
Svenska Trissjolleförbundet
Ordförande: Joachim Stadig • 0705-406930 •  Skicka e-post